Információk

KÉMÉNYVIZSGÁLAT

Kinek mi a kötelező?
A lakosságnak nem kötelező a kéményseprés, de a kémény karbantartása az Ő felelőssége. Érdemes a Katasztrófavédelem kéményseprőivel évente egyszer átnézetni, takaríttatni. Tömblakásokban a közös képviselővel egyeztetett időpontban, viszont a lakásba biztosítani kell a kéményseprő bejutását. A fenti szolgáltatások díjtalanok.

A gazdálkodó szervezeteknek (vállalkozásoknak: cégeknek, Kft-nek, BT-nek, közületnek, egyéni vállalkozónak, stb.) kötelező kéményvizsgálatot igénybe venni és annak díját megfizetni. A továbbiakban csak a vállalkozásokról írok:
A vállalkozásnak kötelező megrendelni a kéményvizsgálati szolgáltatást.
A vállalkozót nem kötelezheti egyetlen szolgáltató sem a szolgáltatás igénybevételére!
A szolgáltatók településre lebontva megtalálhatóak a versenytársaknál. Az árlistákat körültekintően nézze át, nehogy meglepetés érje, minden részletet vegyen figyelembe!
A kéményvizsgálatot a vállalkozás bejelentett székhelye, telephelye, fióktelepe mindegyikén meg kell rendelnie függetlenül attól, hogy történik-e ott „valós” munkavégzés. A jogszerűségét a NAV irányába tett bejelentés és bejegyzés határozza meg.
Az így bejelentett ingatlan minden kéményét, kivétel nélkül alá kell vetni a vizsgálatnak, függetlenül attól, hogy az adott kéményt érinti-e a vállalkozási tevékenység. Erre az ingatlanra nem jár a díjmentesség, akkor sem, ha az ingatlan nem a vállalkozás tulajdona. (Ha tulajdonos egyébként mentesülne a díjfizetéstől, mivel az ingatlanra bejegyzett vállalkozás van érvényben már nem jár neki a díjmentesség!) Például, ha az egyéni vállalkozó az ingatlan tulajdonosa, résztulajdonosa, tulajdon nélküli családtagja, bérlője akkor is a vállalkozás szerinti szolgáltatásra kötelezett! Vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CCXI. tv., 99/2016 (V.13.) Korm. rendelet 21/2016.(VI.9.) BM rendelet.

Mi számít kéménynek?
Kémény, vagy nem kémény. A tartalék kémény fogalma megszűnt.
Kéménynek számít az a függőleges vezetésű füstgázelvezető rendszer amelyre fűtőkészülék van kötve, függetlenül attól, hogy használják-e, van-e hozzá tüzelőanyag.
Például, ha van gázkémény, készülékkel együtt, és ki van kötve az ingatlanról a gáz, attól még a vizsgálat alá tartozó kémény. Kéménynek számít akkor is, ha ugyan nincs rákötve készülék, de a kémény bekötő nyílása nincs bonthatatlanul elzárva a tisztító nyílásokkal együtt. A kémény tetejének lezárása nem kötelező, de nem is elegendő.
Nem számít vizsgálandó kéménynek, ha a kéményre bontás nélkül nem köthető berendezés, függetlenül attól, hogy van-e a helyszínen tüzelőberendezés, vagy sem. Ha a füstgázelvezető rendszere vízszintes (parapetes). Ilyenek a gázkonvektorok, egyes gázvízmelegítők, gázkazánok (turbós, kondenzációs). Vizsgálat ezekre a készülékekre is kezdeményezhető, de csak külön megjegyzett megrendelő és árajánlat alapján.

Hogyan rendelheti meg a kéményseprő szolgáltatást?

A szolgáltatók egyikének elérhetőségén szóban, vagy írásban jelezheti az igényét árajánlati igényét. Több szolgáltatónál árajánlatért is lehet díjat felszámolni, ha az kiszállást igényel.
Szerződés, megállapodás – nem kötelező
A szolgáltatás megrendelése előtt célszerű írásbeli szolgáltatási szerződést kötni, de legalább egy egyszerűsített megállapodást, mely tartalmazza a szolgáltatás időszakát, díjait. A szerződés előírhatja a szolgáltatás nyújtása után a számlakiállítás feltételeként a mindkét fél által cégszerűen aláírt teljesítésigazolás kiállítását – ez általában magasabb díjaknál és nagyobb cégeknél szinte elengedhetetlen – de nem kötelező elem.
Korrekt szerződést, megállapodást csak a helyszíni felméréssel lehet megoldani. Az ehhez tartozó díjról is kérjen ismertetést.
A megrendelés nem kötelező eleme a szerződés, vagy megállapodás, de célszerű a későbbi vitás dolgok elkerülése érdekében. Egyaránt védi a megrendelő és a szolgáltató érdekeit.
Megrendelés
A szolgáltatás és díjak ismeretében a szolgáltatás megrendelhető szóban, vagy írásban a szolgáltatótól. Szerződés, vagy megállapodás esetében elég szóban megrendelni. Nem tekinthető megrendelésnek a házaló kéményseprő megjelenése, ingatlanra való bejutása, ha a szolgáltatás a vállalkozás jogilag elismert személye tudtán kívül történt, illetve aláírási jog nélküli személy írta alá a megrendelőt. Vitás esetben az aláírási jog nélküli személy esetén az aláírónak írásbeli meghatalmazással kell rendelkeznie. (egyéni vállalkozó esetében nem jogosult az ingatlan tulajdonosa, családtagja, szomszédja aláírni!) Vitás esetben a megrendelés jogosságát a szolgáltatónak kell bizonyítania.

A szolgáltatás

A szolgáltatást végző(k)
A szolgáltató kéményseprőjének igazolnia kell magát, hogy mely szolgáltató alkalmazottja – fényképes igazolvány is kérhető! A szolgáltató munkatársa közfeladatot ellátó, de nem hatósági személy. Nincs jogosultsága semmilyen nem általa vagy szolgáltatója által kiállított dokumentációba (szerződésbe, árajánlatba) betekinteni. Erre nem kötelezheti a megrendelőt. A hivatalos ellenőrzésre a Katasztrófavédelem, mint hatóság jogosult. Az ellenőrzés nem rajtaütés szerűen, hanem hivatalos levélen keresztül intézi előre bejelentve, illetve a tanúsítvány másolatának postai úton megküldését. A hatóság emberei is mindannyian rendelkeznek fényképes igazolvánnyal. A Katasztrófavédelem hatósági személye nem tévesztendő össze a Katasztrófavédelem (lakossági) kéményseprőjével.
A szolgáltatás
A kéményseprő szemrevételezéssel vizsgálja a kéményt, a teljes égéstermék-elvezető rendszert, összekötő elemeket. A vizsgálat kiterjed műszaki állapotra, a kialakítás megfelelőségére, az üzemeltetési-, a vonatkozó építési-, tűzvédelmi-, biztonságtechnikai- és munkavédelmi előírások betartására, az égéstermék-elvezető berendezés átjárhatóságára. Meg kell állapítania az esetleges hibákat, szabálytalanságokat a teljes nyomvonal mentén. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzésére, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is.
Szükség szerint a kéménytől függően, megfelelő eszközökkel takarítja, tisztítja a kéményeket és a hozzátartozó eszközöket, az összegyűlt salakot, idegen anyagot a füstjáratból eltávolítja. Ezt a megrendelőnek nem kell külön kérnie, a kéményseprő feladatához tartozik és a díjban benne foglaltatik.
A kéményseprő gáztüzelő berendezések esetében műszerrel ellenőrzi az égéstermék maradéktalan eltávozását, az égés minőségét az égéstermék paramétereit, elsősorban a füstgáz CO tartalmát.
Ellenőrzi speciális esetekben a szén-monoxid érzékelő meglétét és működőképességét.
Kiállít egy tanúsítványt a kémények megfelelőségéről, illetve hiányosságairól. Tájékoztatja a megrendelőt a szükséges teendőkről. Életveszélyes hibajelenség esetén értesíti a szükséges hatóságokat.

A megrendelőnek kell biztosítania tüzelőberendezéshez, illetve tisztítónyílásokhoz való hozzáférést, valamint a kitakarított salakanyag gyűjtésére alkalmas edényt, vödröt.

Műszaki felülvizsgálatot
kell elvégezni négy évenként, amely során a fentiek mellett a kémény állapotának részletesebb vizsgálatát kell elvégezni, beleértve a füstpatronnal, illetve műszerrel elvégzett füsttömörség próbát. Ekkor a tetőre való biztonságos kijutás lehetőségét a megrendelőnek kell biztosítania. A kémény megfelelőségét jól látható helyen elhelyezett matricával jelöli – matrica megléte nem feltétele a megfelelőségnek.

Az elvégzett szolgáltatás igazolása
Amennyiben a szerződés, vagy megállapodás másként nem rendelkezik a szolgáltatás elvégzését lehet igazolni a kéményseprő által kiállított Tanúsítványon. A szolgáltatás elvégzésének igazolása csak abban az esetben érvényes, ha maga a megrendelő is érvényes volt. Amennyiben a Tanúsítvány aláírója nem a vállalkozás jogos aláírója, illetve az aláíró nem rendelkezett írásbeli megbízással a teljesítés igazolása a szolgáltatót nem hatalmazza fel a végzett szolgáltatás kiszámlázására, a díjfizetés megtagadható és semmiségi eljárás kezdeményezhető. (Lásd a megrendelésnél leírtakat.)

Mi a számla kiállításának feltétele?
A szerződés szerinti, illetve megrendelt szolgáltatás teljesítésének igazolása. Ha a megrendelés, vagy a szolgáltatási munkák semmisek, a számla kiállítása jogtalan. (Lásd a megrendelésnél leírtakat.) Vitás esetekben a kiállított számlák esetében a megoldás a számviteli törvényekben előírt érvénytelenítő számlával történhet. Kézzel kiállított számla esetén mindkét fél hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató és a megrendelő közösen minden tanúsítvány és számlapéldányt a tőpéldánnyal egyetemben és jól láthatóan érvénytelen felirattal lát el, és húz át. Ez utóbbi esetben számvitelileg nem kell a könyvelést elvégezni. Ennek hiányában csak a számla és az érvénytelenítő számla együttes könyvelésével oldható fel a számviteli probléma is. A számla és a tanúsítvány megsemmisítése, illetve egyszerű visszaküldése nem érvényteleníti a számla díjfizetési kötelezettséget! Érvénytelenítő számlát kérhet akkor is, ha a díjat ugyan átutalta a szolgáltatónak, de nem volt tisztában annak jogszerűségével, és igényli vissza a befizetett díjat. (Csak erős indokokkal van reális esélye.)
Mi az érvénytelenítő számla?
Egy kiállított számlát úgy kell érvényteleníteni (semmisé tenni), hogy egy új számlát kell a szolgáltatónak kiállítani, aminek a tartalma megegyezik az eredeti számlával, de ellentétes (mínuszos) előjellel kerül kiállításra. Tartalmaznia kell az eredeti számla sorszámát. Vigyázat a két számla teljesítési dátumának meg kell egyeznie, viszont az új számla kelte a valódi érvénytelenítés dátuma lehet.
Érvénytelenítő számla esetében a Tanúsítványt a megrendelő nem használhatja fel. Ekkor kérheti a szolgáltatótól, hogy felbélyegzett válaszlevélben visszaküldi, vagy a szolgáltató képviselőjének vissza adja. A visszaadás feltétele, hogy a szolgáltató írásban nyilatkozzon, hogy az adott sorszámú és dátumú Tanúsítvány érvénytelen, díjfizetésre nem jogosít!

Mi a teendő panasz, illetve jogtalan kiszámlázás esetén?

Maradjunk a panasz kifejezés mellett, mert a jogtalan díjkövetelésnek legfeljebb a panasz elutasítás után lehet szerepe. Először is kérdezzen meg szakembereket, hogy valóban jogtalan-e, mert tapasztalhatta, hogy az erkölcs, a jog és igazság hármasa igencsak eltérő egyes esetekben. Tudja-e bizonyítani, egyébként akár rá is faraghat.
- Ha az átadott dokumentumokon szerepel a szolgáltatást végző kéményseprő elérhetősége tőle kérje a számla és a tanúsítvány érvénytelenítését.
- A tanúsítványon és a számlán szerepel a szolgáltató elérhetősége, a fent leírtakat kezdeményezze szóban, vagy írásban (akár emailban) a szolgáltató elérhetőségén részletes indoklással. Lásd a panaszkezelés menüpontot.
Érdemes az üggyel kapcsolatos minden dokumentációt összegyűjteni bizonyítékként.
- Legvégső esetben fordulhat a bírósághoz is, amely inkább hosszadalmas és nem költségkímélő eszköz, a panasszal nem foglalkozó szolgáltatók általában arra játszanak, hogy ezzel a lépéssel kényszerítsék ki a díjfizetést – miszerint ezt Ön nem vállalja. Ha jogi lépésre szánja el magát, akkor a többszöri semmisé tétel bizonyítékaival felfegyverkezve, engedje a szolgáltatónak a lépést megtennie. Az alperesnek tapasztalatunk szerint mindig nagyobb esélye van a per nyertesség során. Ezen esetben mindig konzultáljon jogi szakemberrel, vagy ügyvéddel. A konzultációk díját igazoló számlát később a periratokhoz csatolja a per kimenetelétől függően.